Illustrationen nach Umnutzunhg

Shed Typ2 Stube 180628
Shed Hof2 180628
Shed Typ3 Stube2 180823
Shed Typ1 Bad 180529
Shed Typ1 Stube 180628
Shed Hof1 180628
 
Zentralbau Innen B1 170728
Shed Typ3 Stube1 180823
Zentralbau Innen W2 170728
Zentralbau Innen W1 170728
 
Shed Typ2 Bad 180529
Zentralbau Aussen1 170829 1
Zentralbau Innen W3 170728